دانلود بهترین و قویترین پروژه های دانشجویی

پایان نامه بررسی شاخص های اقلیم آسایش در شهرستان اصفهان

نویسنده :الدوز لو
تاریخ:یکشنبه 5 مرداد 1393-09:55 ق.ظ

پایان نامه بررسی شاخص های اقلیم آسایش در شهرستان اصفهان

قیمت:180000ریال

موضوع :

پایان نامه بررسی شاخص های اقلیم آسایش در شهرستان اصفهان

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

این مقاله با فونت لوتوس ۱۴ می باشد و فاصله خطوط ۱٫۳ می باشد (در هر صفحه ۱۶ – ۱۸ خطر وجود دارد) این فایل مرتب و بدون ویراستاری برای قبل چاپ است. فهرست اتوماتیک و فهرست اشکال و جداول بعلاوه منابع دارد

چکیده

اقلیم عامل مهمی در توسعه گردشگری می‌باشد و در بسیاری از کشورها آب و هوا و اقلیم یک سرمایه با ارزش برای گردشگر محسوب می‌شود، زیرا یکی از اطلاعات مورد نیاز گردشگرها برای سفر شرایط اقلیمی مقصد می‌باشد و گردشگران برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی مقصد موردنظر طرح ریزی می‌کنند. با توجه به اهمیت تاثیر عوامل اقلیمی در برنامه‌ریزی توریسم تعیین شاخص آسایش گردشگری TCI از اهمیت زیادی برخوردار است. شاخص TCI که شامل هفت مولفه اصلی میانگین حداکثر دمای روزانه در هر ماه بر حسب سانتی گراد (Tman)، میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد (RHmin) میانگین روزانه دما در هر ماه بر حسب درجه سانتی گراد (DBT)، میانگین روزانه رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد (RHmean)، میانگین روزانه بارندگی در ماه بر حسب میلی متر (R)، میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر بر ساعت (W)، میانگین روزانه ساعات آفتابی در هر ماه (S) می‌باشد، طبق روابط ریاضی مربوط به آن محاسبه گردیده و مقادیر پارامترهای ذکر شده رتبه بندی و در محیط Excle وارد می‌شود، تا اقلیم گردشگری مناطق مختلف تعیین شود. جهت تعیین شاخص TCI و برخی از شاخصهای بیوکلیمایی نظیر HU، CPI، PMV، PET در سطح شهرستان اصفهان، طی یک دوره آماری ۶۰ ساله (سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۰) ایستگاه سینوپتیک شهرستان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی بر این است تا وضعیت اقلیم توریستی شهرستان اصفهان از طریق شاخص آسایش اقلیمی گردشگران (TCI)، و برخی شاخصهای نامبرده بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد. بطور کلی هدف اصلی این پژوهش، تعیین شاخص (TCI)، HU، CPI، PMV، PET به منظور توسعه گردشگری و شناخت وضعیت اقلیمی شهرستان اصفهان در طول سال برای انجام فعالیتهای گردشگری می‌باشد.

این تحقیق با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. نتایج بدست آمده از این شاخصها نشان می‌دهد که در سطح شهرستان اصفهان در شاخص TCI ماههای آوریل، می، سپتامبر و اکتبر دارای آسایش اقلیمی، شاخص HU همه ماهها دارای آسایش حرارتی؛ شاخص CPI ماههای آوریل، می، اکتبر، نوامبر، دسامبر، شاخص PET بهترین ماه برای گردشگری اکتبر و در شاخص PMV ماه می بهترین شرایط را جهت انجام فعالیتهای توریستی دارا می‌باشند.

واژه‌های کلیدی:

اقلیم گردشگری، شاخص اقلیم آسایش توریسم TCI، شاخص HU، PET، PMV، CPI، نرم‌افزار Excle، شهرستان اصفهان

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله. ۵

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴- سؤالات تحقیق.. ۷

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۸

۱-۶- پیشینه تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- پیشینه تحقیق در جهان. ۸

۱-۶-۲- پیشینه تحقیق در ایران. ۱۰

۱-۷- روش شناسی تحقیق.. ۱۱

۱-۸- محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- تعاریف توریسم. ۱۴

۲-۳- اقلیم. ۱۵

۲-۴- اهمیت اقلیم در گردشگری.. ۱۵

۲-۵- اقلیم گردشگری.. ۱۶

۲-۶- اقلیم آسایش… ۱۶

۲-۷- اکوتوریسم. ۱۶

۲-۸- عناصر صنعت توریسم. ۱۷

۲-۹- آب و هوا و توریسم. ۱۸

۲-۱۰- توریسم فصلی.. ۲۰

۲-۱۰-۱- توریسم تابستانی.. ۲۰

۲-۱۰-۲- توریسم زمستانی.. ۲۱

۲-۱۱- کاربردهای اقلیم در گردشگری.. ۲۱

۲-۱۲- هوا، اقلیم و برنامه ریزی گردشگری.. ۲۲

۲-۱۳- شاخص های اقلیم آسایش… ۲۴

۲-۱۳-۱- شاخص دمای معادل فیزیولوژیک – PET. 25

2-13-2- شاخصPMV.. 27

2-13-3- شاخص ترجونگ ۲۹

۲-۱۳-۴- شاخص زیست اقلیمی بیکر. ۳۲

۲-۱۴- شاخص اقلیم آسایش گردشگری میکزکوسکی (TCI) 33

فصل سوم: کلیات آب و هوایی منطقه مورد مطالعه (شهر اصفهان)

۳-۱- موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان. ۳۸

۳-۲-موقعیت سیاره اصفهان در جهان. ۳۹

۳-۳-توپوگرافی.. ۴۰

۳-۳-۱- جلگه‌ای.. ۴۰

۳-۳-۲-کوهستانی.. ۴۰

۳-۴-پوشش گیاهی.. ۴۲

۳-۵-منابع رطوبتی اصفهان. ۴۵

۳-۵-۱-آب‌های سطحی.. ۴۶

۳-۵-۱-۱-رودخانه زاینده رود. ۴۶

۳-۵-۱-۲-رودخانه مرغاب… ۴۷

۳-۵-۱-۳-رودخانه گندمان. ۴۷

۳-۵-۱-۴-رودخانه انابار. ۴۷

۳-۵-۱-۵-باتلاق گاوخونی.. ۴۷

۳-۵-۲-آب‌های زیرزمینی.. ۴۸

۳-۶-خطوط جریان آبهای زیرزمینی.. ۴۸

۳-۷-جریانات هوایی موثر بر آب و هوای شهر اصفهان. ۴۹

۳-۷-۱-توده هوای کلاهک قطبی (شمالگان) ۴۹

۳-۷-۲-توده هوای قطبی-قاره‌ای با منشأ سیبری.. ۴۹

۳-۷-۳-توده هوای قطبی-دریایی با منشأ آزور. ۴۹

۳-۷-۴-توده هوای حاره‌ای- قاره‌ای با منشأ عربستان و شمال آفریقا ۵۰

۳-۷-۵-توده هوای حاره‌ای- قاره‌ای (فلات مرکزی ایران) ۵۰

۳-۷-۶-توده هوای قطبی-دریایی با منشا اقیانوس اطلس شمالی.. ۵۰

۳-۷-۷-توده هوای استوایی با منشأ اقیانوس هند. ۵۰

۳-۸-عناصر آب و هوایی اصفهان. ۵۰

۳-۸-۱-دما ۵۱

۳-۸-۲-ویژگیهای دما ۵۳

۳-۸-۳-بارش… ۵۴

۳-۸-۳-۱-بارش سالیانه. ۵۴

۳-۸-۳-۲-ویژگیهای بارش… ۵۶

۳-۸-۴- تحلیل بارندگی و درجه حرارت در ایستگاه شهرستان اصفهان. ۵۶

۳-۸-۵-بادهای حوزه اصفهان. ۵۸

۳-۸-۶-سرعت و جهت باد در منطقه. ۵۹

۳-۸-۷-گلباد اصفهان. ۶۱

۳-۸-۸-رطوبت… ۶۵

۳-۸-۹-تبخیر. ۶۶

۳-۸-۱۰-ساعات آفتابی.. ۶۷

۳-۸-۱۱-یخبندان. ۶۸

۳-۸-۱۲-روزهای برفی.. ۶۹

۳-۹-سیستم‌های فشار موثر در منطقه اصفهان. ۶۹

۳-۱۰-طبقه بندی اقلیمی اصفهان به روش‌های سنتی.. ۷۰

۳-۱۰-۱-طبقه بندی اقلیمی کوپن.. ۷۱

۳-۱۰-۲-طبقه بندی اقلیمی دو مارتن.. ۷۳

۳-۱۰-۳-طبقه بندی اقلیمی گوسن.. ۷۴

۳-۱۰-۴-طبقه بندی اقلیمی پیشنهادی کریمی.. ۷۵

۳-۱۱-وضعیت گردشگری اصفهان. ۷۶

۳-۱۲- نتیجه گیری.. ۷۸

فصل چهارم: مواد و روش ها

۴-۱-روش شناسی.. ۸۰

۴-۲- نحوه محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری میکروکوسکی.. ۸۱

۴-۲-۱-محاسبه آسایش حرارتی.. ۸۱

۴-۲-۱-۱-محاسبه شاخص آسایش روزانه CID.. 82

4-2-1-2-محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی (CIA) 83

4-2-2- محاسبه پارامتر بارش (P) 83

4-2-3-محاسبه پارامتر تعداد ساعات آفتابی (S) 85

4-2-4-محاسبه پارامتر باد (W) 86

4-2-5-محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) 89

4-3-محاسبه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) 90

4-4-محاسبه شاخص نظر متوسط پیش بینی شده (PMV) 94

4-5-محاسبه شاخص قدرت سرد کنندگی محیط (CPI) 95

4-6-محاسبه شاخص عدم آسایش (HU) 96

4-7-ورود اطلاعات به محیط Rayman و Excle. 98

4-7-1-ورود داده‌ها ۹۸

۴-۷-۲-تحلیل داده‌ها ۹۹

فصل پنجم: نتایج پژوهش (بحث و نتیجه گیری)

۵-۱-آزمون فرضیات… ۱۰۱

۵-۱-۱-آزمون فرضیه اول. ۱۰۱

۵-۱-۲-آزمون فرضیه دوم. ۱۰۱

۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۰۸

۵-۳- ارائه پیشنهادات و راهکارها ۱۰۸

فهرست منابع فارسی.. ۱۱۱

فهرست منابع لاتین.. ۱۱۵

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- محدوده ی ضریب راحتی، بر حسب بررس ترجونگ (ترجونگ، ۱۹۶۸، ص ۱۲۳) ۳۰

شکل ۳-۱-نقشه موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان منبع: نگارنده ۳۹

شکل ۳-۲-نقشه موقعیت سیاره‌ای استان اصفهان در جهان (سازمان هواشناسی اصفهان، ۱۳۸۷) ۳۹

شکل ۳-۳-نقشه توپوگرافی اصفهان (سازمان هواشناسی اصفهان، ۱۳۸۰) ۴۲

شکل ۳-۴-نقشه پوشش گیاهی اصفهان اداره کل منابع طبیعی استان، ۱۳۸۵٫ ۴۵

شکل ۳-۵-میانگین درجه حرارت شهر اصفهان در ماههای مختلف سال. ۵۳

شکل ۳-۶-نقشه هم دما ۵۴

شکل ۳-۷- نمودار میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوتیک اصفهان… ۵۵

شکل ۳-۸- نمودار میانگین بارندگی و درجه حرات ماهانه در ایستگاه سینوپتیک اصفهان. ۵۷

شکل ۳-۹-نقشه هم بارش… ۵۸

شکل ۳-۱۰-گلباد ۵ ساله شهر اصفهان در فصل بهار. ۶۱

شکل ۳-۱۱-گلباد ۵ ساله شهر اصفهان در فصل تابستان. ۶۲

شکل ۳-۱۲-گلباد ۵ ساله شهر اصفهان در فصل پاییز. ۶۳

شکل ۳-۱۳-گلباد ۵ ساله شهر اصفهان در فصل زمستان. ۶۴

شکل ۳-۱۴-نمودار میانگین رطوبت نسبی اصفهان در ماههای مختلف سال ۲۰۱۰ – ۱۹۵۱٫ ۶۶

شکل ۳-۱۵-نمودار میانگین تعداد ساعات آفتابی در ایستگاه سینوپتیک اصفهان. ۶۸

شکل ۴-۱-شاخص آسایش حرارتی (mieczkowski, 1985) 82

شکل ۴-۲-سیستم رتبه دهی اثر خنک کنندگی باد در شاخص TCI (mieczkowski, 1985) 88

شکل ۵-۱- نمودار شاخص اقلیم گردشگری TCI در ماه های مختلف … ۱۰۳

شکل ۵-۲- نمودار شاخص اقلیمی بیکر در ماه های مختلف طی سالهای ۲۰۱۰ – ۱۹۵۱٫ ۱۰۴

شکل ۵-۳- نمودار شاخص عدم آسایش در ماه های مختلف طی سالهای ۲۰۱۰ – ۱۹۵۱٫ ۱۰۵

شکل ۵-۴- نمودار شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در ماه های مختلف … ۱۰۶

شکل ۵-۵- نمودار شاخص نظر متوسط پیش بینی شده در ماه های مختلف … ۱۰۷

فهرست جداول

جدول ۲-۱- عناصر صنعت گردشگری (کاظمی، ۱۳۸۶، ص ۶۷) ۱۸

جدول ۲-۲- ارزش نارسانایی پوشاک مختلف (رازجویان، ۱۳۶۷، ص ۲۸۵) ۲۷

جدول ۲-۳- مقادیر آستانه ی شاخص PMV (متزاراکیس، ۱۹۹۹) ۲۹

جدول ۲-۴- مفاهیم نمادها و علائم شاخص ضریب راحتی (ترجونگ، ۱۹۶۸، ص ۱۲۳) ۳۱

جدول ۲-۵- درجات خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی بر حسب شاخص بیکر … ۳۲

جدول ۲-۶- نتایج کلی شاخص های بیکر و علائم آن (بیکر، ۱۹۷۲) ۳۳

جدول ۳-۱-میانگین ماهیانه و سالیانه درجه حرارت در ایستگاه سینوپتیک اصفهان. ۵۲

جدول ۳-۲-میانگین بارندگی ماهیانه و سالانه در ایستگاه سینوپتیک اصفهان. ۵۵

جدول ۳-۳ میانگین بارندگی ماهانه و درجه حرارت در ایستگاه سینوپتیک اصفهان. ۵۷

جدول ۳-۴-میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیک اصفهان طی سالهای ۲۰۱۰-۱۹۵۱٫ ۶۶

جدول ۳-۵-میانگین تعداد ساعات آفتابی در ایستگاه سینوپتیک شهرستان اصفهان طی.. ۶۸

جدول ۳-۶-شاخص برفگیری در ارتفاعات مختلف منطقه. ۶۹

جدول ۳-۷-گروههای اقلیمی در طبقه بندی اولیه کوپن (علیزاده و همکاران، ۱۳۸۳، ص ۳۳۷). ۷۱

جدول ۳-۸-تیپ‌های اقلیمی در سیستم طبقه بندی کوپن (علیزاده و همکاران، ۱۳۸۳، ص ۳۳۷). ۷۲

جدول ۳-۸-طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش دومارتن.. ۷۳

جدول ۳-۱۰-تقسیم بندی آب و هوایی به روش گوسن (مهدی کریمی، ۱۳۷۱) ۷۴

جدول ۴-۱- نام، ارتفاع و موقعیت ایستگاه سینوپتیک مورد مطالعه. ۸۱

جدول ۴-۲-نمره زیر شاخص CID ایستگاه مورد مطالعه. ۸۳

جدول ۴-۳- نمره زیر شاخص CIA ایستگاه مورد مطالعه. ۸۳

جدول ۴-۴-نحوه طبقه بندی رتبه بارش در شاخص TCI (mieczkowski, 1985) 84

جدول ۴-۵-رتبه بارش (P) ایستگاه مورد مطالعه. ۸۴

جدول ۴-۶-طبقات متغییر تابش در شاخص اقلیم توریستی.. ۸۶

جدول ۴-۷-رتبه ساعات آفتابی (S) ایستگاه مورد مطالعه. ۸۶

جدول ۴-۸-رتبه دهیی مولفه باد در شاخص TCI (mieczkowski, 1985) 88

جدول ۴-۹-رتبه سرعت باد (w) ایستگاه مورد مطالعه. ۸۸

جدول ۴-۱۰-تقسیم بندی TCI برای ترسیم روی نقشه (mieczkowski, 1985) 89

جدول ۴-۱۱- شاخص TCI، ایستگاه مورد مطالعه. ۸۹

جدول ۴-۱۲- مقادیر آستانه شاخص های PET و PMV در درجات مختلف حساسیت انسان. ۹۱

جدول ۴-۱۳- مقادیر شاخص PET در درجات مختلف در شهرستان اصفهان … ۹۴

جدول ۴-۱۴- مقادیر آستانه شاخص PMV در درجات مختلف در شهرستان اصفهان … ۹۵

جدول ۴-۱۵- درجات قدرت سرد کنندگی و آستانه‌های تحریک بیوکلیمای انسانی … ۹۶

جدول ۴-۱۶-درجات قدرت سرد کنندگی و آستانه‌های تحریک بیوکلیمای انسانی (CPI) … 96

جدول ۴-۱۷-دامنه تغییرات آسایش یا عدم آسایش شاخص (HU) … 97

جدول ۴-۱۸-دامنه تغییرات آسایش یا عدم آسایش شاخص (HU) شهرستان اصفهان … ۹۷

جدول ۵-۱-تقویم گردشگری شهرستان اصفهان. ۱۰۲جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدنوع مطلب :

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic